Komunikaty

Uważajmy na wyłudzenia - komunikat Ministerstwa Finansów Komunikat Ministerstwa Finansów
    MF nie pobiera opłat za rejestrację w CRP KEP
W związku z niepokojącą sytuacją wysyłania pism przez firmy działające na rynku do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, w których powoływany jest rejestr prowadzony przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych (Centralny Rejestr Podmiotów - Krajowa Ewidencja Podatników CRP KEP) oraz wskazane jest żądanie uiszczenia opłaty za rejestrację w wysokości 195 zł, Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, że  nie pobiera opłaty za rejestrację podmiotów w CRP KEP.
CRP KEP służy:
1)  gromadzeniu wybranych danych ewidencyjnych z rejestru PESEL dotyczących osób fizycznych objętych tym rejestrem oraz danych wynikających:
  a)  ze zgłoszeń identyfikacyjnych i aktualizacyjnych podmiotów,
  b)  z niektórych dokumentów związanych z obowiązkami wynikającymi z przepisów podatkowych;
2)  weryfikacji danych, o których mowa w pkt 1, oraz porównaniu ich z rejestrami urzędowymi prowadzonymi na podstawie odrębnych przepisów.
Dane gromadzone w CRP KEP, zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2012 r. poz. 1314 oraz z 2013 r. poz. 2), objęte są tajemnicą skarbową, z wyjątkiem numeru identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numeru identyfikacyjnego REGON.
Mając na uwadze powyższe Ministerstwo Finansów zaleca rozwagę w podejmowaniu współpracy z firmami oferującymi odpłatne wpisy do komercyjnych rejestrów.
Jednocześnie Ministerstwo Finansów informuje, że nie ponosi odpowiedzialności za zawartość jakichkolwiek spisów/rejestrów przedsiębiorców prowadzonych przez firmy komercyjne.
  Czytaj więcej...
Terminy podatkowe w lipcu 2014 r. Przypominamy o podstawowych terminach podatkowych: 07 – poniedziałek: ostatni dzień na wpłatę podatku dochodowego w formie karty podatkowej - należność za czerwiec br., 15 – wtorek:
termin złożenia informacji podsumowującej o transakcjach wewnątrzwspólnotowych - VAT-UE (w formie papierowej) za:
> poprzedni miesiąc przez podatników, dla których suma dostaw w bieżącym i poprzednich czterech kwartałach przekroczyła 250.000.- zł, a suma nabyć była większa niż 50.000.- zł,
> II kwartał br. przez pozostałych podatników dokonujących transakcji wewnątrzwspólnotowych, a składających informację w formie papierowej,
21 –poniedziałek:
> należy wpłacić pobrane zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzeń wypłaconych ze stosunku pracy w czerwcu br.,
> ostatni dzień terminu na dokonanie wpłaty pobranej zaliczki od należności z tytułu osobiście wykonywanej działalności, o której mowa w art. 13 pkt 2 i 5-9 ustawy o pdof, tj. m.in. z tytułu umów zlecenia i o dzieło – wypłaconych w poprzednim miesiącu,
> to ostatni dzień na wpłacenie pobranego zryczałtowanego podatku dochodowego od wypłat dokonanych w czerwcu,
> podatnicy opodatkowani w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych dokonują wpłaty za miesiąc poprzedni br.,
> osoby (prawne i fizyczne) - prowadzące działalność gospodarczą lub uzyskujące przychody z najmu oraz dzierżawy - dokonują wpłaty zaliczki na podatek dochodowy za czerwiec br.,
> osoby (prawne i fizyczne) opłacające podatki dochodowe w formie uproszczonej dokonują wpłaty zaliczki na podatek dochodowy za czerwiec br.,
25 – piątek:
> termin złożenia deklaracji VAT-7 za czerwiec oraz wpłacenia podatku z niej wynikającego,
> ostatni dzień na wpłatę podatku oraz złożenie deklaracji kwartalnej VAT-7K (za II kwartał br.),
> termin złożenia informacji podsumowującej o transakcjach wewnątrzwspólnotowych - VAT-UE (w formie elektronicznej) za:
 * poprzedni miesiąc przez podatników, dla których suma dostaw w bieżącym i poprzednich czterech kwartałach przekroczyła 250.000.- zł, a suma nabyć była większa niż 50.000.- zł,
    * II kwartał br. przez pozostałych podatników dokonujących transakcji wewnątrzwspólnotowych – informacja w formie elektronicznej.
   Czytaj więcej...
Sprawdź swój zwrot Informujemy, że na serwerze internetowym Izby Skarbowej we Wrocławiu została uruchomiona aplikacja „ZWROTY”, która umożliwia podatnikowi sprawdzenie aktualnego stanu realizacji zwrotu nadpłaty podatku wynikającego z zeznania rocznego za rok 2013. Aplikacja obsługuje dane ze wszystkich urzędów skarbowych województwa dolnośląskiego dla podatników, którzy wykazali zwrot nadpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych z zeznań PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz PIT-40. Aby sprawdzić stan realizacji konkretnego zwrotu wystarczy wejść na stronę

 http://zwroty.is.wroc.pl/   Czytaj więcej...
Wakacyjna praca młodzieży, a podatek dochodowy    Zbliżający się okres wakacji dla jednych to czas upragnionego wypoczynku, zaś dla innych dobra okazja do podjęcia pracy sezonowej. Możliwość wakacyjnego zarobku często dotyczy osób młodych (młodzież szkolna, studenci) pozostających na utrzymaniu rodziców. Osiągnięcie przychodów z pracy sezonowej powoduje konieczność - choć nie zawsze - zapłaty podatku oraz złożenia odpowiedniego zeznania podatkowego.
Generalnie dochody małoletnich dzieci własnych i przysposobionych dolicza się do dochodów rodziców (opiekunów prawnych). Jednym z wyjątków od tej zasady są dochody małoletnich dzieci z pracy, które to dochody należy wykazać w odrębnym zeznaniu podatkowym, sporządzanym na imię i nazwisko małoletniego dziecka. Zeznanie to podpisywane jest przez rodzica lub opiekuna prawnego. Tylko wtedy, gdy roczny dochód osiągnięty przez małoletnie dziecko nie przekroczy kwoty 3.089,00 zł nie będzie on podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym. W przypadku dzieci pełnoletnich zeznanie podatkowe składają one same i podpisują samodzielnie.
Należy pamiętać, że zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów. Powyższe powoduje, że wynagrodzenie uzyskane za pracę najemną poza granicami Polski podlega opodatkowaniu wg polskich przepisów podatkowych, jednak z zastosowaniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. W zależności od państwa, w jakim wykonywano pracę, osiągany tam dochód może zostać opodatkowany tylko w tym państwie albo też podlegać opodatkowaniu w obydwu tych krajach. W przypadku podwójnego opodatkowania zastosowanie będzie miała, wynikająca z właściwej umowy, metoda unikania takiego opodatkowania (metoda proporcjonalnego odliczenia albo metoda wyłączenia z progresją).
Dochody dzieci mogą również mieć wpływ na możliwość skorzystania przez ich rodziców z ulg podatkowych. Rodzice planujący skorzystać z ulgi prorodzinnej powinni, podczas podejmowania decyzji o wyrażeniu zgody na wakacyjną pracę swoich pociech, zwrócić uwagę na limit wysokości dochodu, jaki młodzież może osiągnąć nie pozbawiając rodziców możliwości skorzystania z ulgi. Odliczenie ulgi prorodzinnej przysługuje, co do zasady, rodzicom wykonującym władzę rodzicielską, opiekunom prawnym oraz rodzicom zastępczym. Z ulgi mogą korzystać także osoby wychowujące pełnoletnie dzieci do 25 roku życia pod warunkiem, że dzieci te uczą się lub studiują i nie uzyskały w roku podatkowym dochodów opodatkowanych według skali podatkowej lub z kapitałów pieniężnych opodatkowanych przy zastosowaniu 19% stawki w łącznej wysokości przekraczającej 3.089,00 zł. Fakt otrzymywania przez dziecko renty czy uzyskiwania dochodów (przychodów) opodatkowanych w sposób zryczałtowany nie ma wpływu na prawo do ulgi.
  Czytaj więcej...

 
 
 

Biuletyn Informacji Publicznej

Odwiedziło Nas

976418 gości

Gościmy

 
 
Witamy na stronie Urzędu Skarbowego w Zgorzelcu

Misją Urzędu jest czuwanie nad przestrzeganiem przepisów prawa podatkowego oraz zapewnienie sprawnego i zgodnego z prawem rozliczania, a także poboru należnych zobowiązań budżetowych.
W naszym serwisie znajdziecie Państwo informacje z zakresu funkcjonowania Urzędu, podstawowe wskaźniki i limity podatkowe oraz wydawane komunikaty i informacje. Ufamy, że dzięki przeczytanym u nas materiałom zagadnienia podatkowe staną się dla Państwa bardziej przyjazne i zrozumiałe.
 

Informacji podatkowych udziela
KRAJOWA INFORMACJA PODATKOWA
0801-055-055
(22) 330 0330
 
Pracujemy według standardów systemów zarządzania jakością
Niniejsza strona ma charakter informacyjny. Znajdujące się na niej treści nie mogą stanowić wykładni prawa

Strona wpisana - przez Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze - do rejestru dzienników i czasopism pod nr 217

Elektroniczna skrzynka podawcza      

 

 

 

© 2014 Urząd Skarbowy w Zgorzelcu
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.
Template Design by funky-visions.de

Advertisement