Komunikaty

Przyjmowanie zeznań - wydłużone godziny W dniach od 28 do 30 kwietnia br. zeznania podatkowe za 2013 r. przyjmujemy do godz. 18.00 Zachęcamy do składania zeznań za pośrednictwem Internetu: www.e-deklaracje.gov.pl Zeznania można również przesłać listownie - najlepiej listem poleconym. W tym przypadku o terminowości złożenia zeznania decyduje data stempla pocztowego.  Czytaj więcej...
Jak złożyć e-zeznanie za 2013 r. Wysłanie deklaracji podatkowej przez Internet jest najprostszym i najszybszym sposobem złożenia zeznania rocznego. Można to zrobić bez wychodzenia z domu lub z dowolnego, najwygodniejszego dla podatnika miejsca.

W formie elektronicznej, bez użycia podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, można składać m.in. następujące deklaracje (zeznania) podatkowe: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT- 39.
Do wysłania powyższych deklaracji podatkowych należy:
. posiadać dostęp do Internetu,
. przygotować dane takie jak:
   • PESEL,
   • NIP (osoby prowadzące działalność gospodarczą),
   • imię i nazwisko,
   • datę urodzenia,
   • kwotę przychodu wykazaną w zeznaniu rocznym za 2012 r.
Dane te zabezpieczają autentyczność składanej deklaracji.
Następnie wystarczy jedynie 5 kroków:
1) wejść na stronę
www.e-deklaracje.gov.pl w celu pobrania i zainstalowania wtyczki (plug-in) lub aplikacji e-Deklaracje Desktop;
2) wypełnić odpowiedni formularz deklaracji dostępny w zakładce - Formularze;
3) podpisać go wpisując kwotę przychodu wykazaną w zeznaniu rocznym za 2012 r.,
4) wysłać dokument,
5) pobierać i zachować Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO).
UPO jest dowodem traktowanym na równi z dowodem nadania listu poleconego, czy potwierdzeniem złożenia PIT-u w urzędzie skarbowym.
Po wysłaniu dokumentu system wyświetli komunikat o statusie złożonego dokumentu. Komunikat (status) świadczący o prawidłowym przesłaniu dokumentu i przyjęciu go przez system e-Deklaracje oraz przekazaniu do urzędu skarbowego brzmi następująco:
 
"Status 200 - Przetwarzanie dokumentu zakończone poprawnie, pobierz UPO."
 
Powyższe oznacza, że weryfikacja dokumentu nie wykazała błędów i dla dokumentu zostało wystawione Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO).
Pojawienie się innego komunikatu świadczy o wystąpieniu błędów i nie przyjęciu zeznania przez system.
  Czytaj więcej...
Terminy podatkowe w kwietniu 2014 r. Kalendarium podatnika i płatnika – kwiecień 2014 r.


Przypominamy o podstawowych terminach podatkowych:

07 – poniedziałek:
ostatni dzień na wpłatę podatku dochodowego w formie karty podatkowej - należność za marzec br.,

15 – wtorek:
 termin złożenia informacji podsumowującej o transakcjach wewnątrzwspólnotowych - VAT-UE (w formie papierowej) za:
 za poprzedni miesiąc przez podatników, dla których suma dostaw w bieżącym i poprzednich czterech kwartałach przekroczyła 250.000.- zł, a suma nabyć była większa niż 50.000.- zł,
 I kwartał br. przez pozostałych podatników dokonujących transakcji wewnątrzwspólnotowych, a składających informację w formie papierowej,

22 – wtorek:
 należy wpłacić pobrane za marzec br. zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzeń wypłaconych ze stosunku pracy,
 ostatni dzień terminu na dokonanie wpłaty pobranej zaliczki od należności z tytułu osobiście wykonywanej działalności, o której mowa w art. 13 pkt 2 i 5-9 ustawy o pdof, tj. m.in. z tytułu umów zlecenia i o dzieło – wypłaconych w poprzednim miesiącu,
 to ostatni dzień na wpłacenie pobranego zryczałtowanego podatku dochodowego od wypłat dokonanych w marcu,
 podatnicy opodatkowani w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych dokonują wpłaty za marzec br.,
 osoby (prawne i fizyczne) - prowadzące działalność gospodarczą lub uzyskujące przychody z najmu oraz dzierżawy - dokonują wpłaty zaliczki na podatek dochodowy za marzec br.,
 osoby (prawne i fizyczne) opłacające podatki dochodowe w formie uproszczonej dokonują wpłaty zaliczki na podatek dochodowy za marzec br.,

25 – piątek:
 termin złożenia deklaracji VAT-7 za marzec oraz wpłacenia podatku z niej wynikającego,
 ostatni dzień na wpłatę podatku oraz złożenie deklaracji kwartalnej VAT-7K za I kwartał 2014 r.,
 termin złożenia informacji podsumowującej o transakcjach wewnątrzwspólnotowych - VAT-UE (w formie elektronicznej) za:
 poprzedni miesiąc przez podatników, dla których suma dostaw w bieżącym i poprzednich czterech kwartałach przekroczyła 250.000.- zł, a suma nabyć była większa niż 50.000.- zł,
 I kwartał br. przez pozostałych podatników dokonujących transakcji wewnątrzwspólnotowych – informacja w formie elektronicznej,

30 – środa:
ostatni dzień na złożenie zeznania rocznego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2013 r. oraz ostatni dzień na wpłacenie podatku dochodowego wynikającego ze złożonego zeznania.
  Czytaj więcej...
Zmiany w VAT od 1.04.2014 r. (odliczenie VAT od pojazdów) W dniu 13 marca br. została opublikowana ustawa z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 312). Ustawa ta wprowadza od 1 kwietnia 2014 r. nowe zasady odliczania podatku naliczonego w odniesieniu do wszystkich wydatków związanych z zakupem i użytkowaniem samochodów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony.
Prawo do odliczenia VAT będzie przysługiwało, gdy kupiony samochód jest wykorzystywany do czynności opodatkowanych. Jeżeli więc przedsiębiorca prowadził będzie działalność zwolnioną z podatku, wówczas nie nabędzie prawa do odliczenia podatku.
Zakres odliczenia uzależniony został od sposobu wykorzystania pojazdu. W przypadku wspomnianych samochodów, które będą używane do celów działalności gospodarczej, jak i do celów prywatnych, tj. w sposób mieszany podatek naliczony może podlegać odliczeniu w wysokości 50% kwoty podatku od wydatków z tytułu:
• nabycia, importu lub wytworzenia tych pojazdów oraz nabycia lub importu ich części składowych,
• najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze,
• nabycia lub importu paliw silnikowych, oleju napędowego i gazu, wykorzystywanych do napędu tych pojazdów, usług naprawy lub konserwacji oraz innych towarów i usług związanych z eksploatacją lub użytkowaniem tych pojazdów.
Ze wspomnianego odliczenia od paliw silnikowych, oleju napędowego i gazu, wykorzystywanych do napędu samochodów osobowych oraz innych wymienionych w art. 12 przedmiotowej ustawy przedsiębiorcy będą mogli skorzystać dopiero od 1 lipca 2015 r.
Dotyczyć to jednak będzie tylko paliwa wykorzystywanego do napędu:
1) samochodów osobowych,
2) innych niż samochody osobowe pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, w których liczba miejsc (siedzeń) łącznie z miejscem dla kierowcy wynosi:
a) 1 - jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 425 kg,
b) 2 - jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 493 kg,
c) 3 lub więcej - jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 500 kg.
Dopuszczalna ładowność pojazdu oraz liczba miejsc (siedzeń) będą określane na podstawie dokumentów wydanych zgodnie z przepisami o ruchu drogowym. Pojazdy, które w dokumentach tych nie będą miały określonej dopuszczalnej ładowności lub liczby miejsc, uznawane będą za samochody osobowe.
W przypadku samochodów (do 3,5 tony) wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej podatnicy będą posiadać prawo do pełnego odliczenia VAT od w/w wydatków, jeżeli:
1) sposób wykorzystywania tych pojazdów przez podatnika, zwłaszcza określony w ustalonych przez niego zasadach ich używania (wskazane jest, aby zasady te zostały opracowane w formie pisemnej) dodatkowo potwierdzony prowadzoną przez podatnika dla tych pojazdów ewidencją przebiegu pojazdu wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą,
2) konstrukcja tych pojazdów wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub powoduje, że ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą jest nieistotne.
Do pojazdów samochodowych, o których mowa w pkt 2 należą:
1) pojazdy samochodowe, inne niż samochody osobowe, mające jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części, przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą:
a) klasyfikowane na podstawie przepisów o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van lub
b) z otwartą częścią przeznaczoną do przewozu ładunków;
2) pojazdy samochodowe, inne niż samochody osobowe, które posiadają kabinę kierowcy z jednym rzędem siedzeń i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu;
3) pojazdy specjalne, które spełniają również warunki zawarte w odrębnych przepisach, określone dla następujących przeznaczeń:
a) agregat elektryczny/spawalniczy,
b) do prac wiertniczych,
c) koparka, koparko-spycharka,
d) ładowarka,
e) podnośnik do prac konserwacyjno-montażowych,
f) żuraw samochodowy
– jeżeli z dokumentów wydanych zgodnie z przepisami o ruchu drogowym wynika, że dany pojazd jest pojazdem specjalnym.
Spełnienie wymagań dla pojazdów samochodowych określonych w pkt 1 i 2 stwierdza się na podstawie dodatkowego badania technicznego przeprowadzonego przez okręgową stację kontroli pojazdów, potwierdzonego zaświadczeniem wydanym przez tę stację, oraz dowodu rejestracyjnego pojazdu zawierającego odpowiednią adnotację o spełnieniu tych wymagań, zaś dla pojazdów wymienionych w pkt 3 stwierdza się na podstawie dokumentów wydanych zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.
Wspomniana wcześniej ewidencja przebiegu pojazdu powinna zawierać:
1) numer rejestracyjny pojazdu samochodowego;
2) dzień rozpoczęcia i zakończenia prowadzenia ewidencji;
3) stan licznika przebiegu pojazdu samochodowego na dzień rozpoczęcia prowadzenia ewidencji, na koniec każdego okresu rozliczeniowego oraz na dzień zakończenia prowadzenia ewidencji;
4) wpis osoby kierującej pojazdem samochodowym dotyczący każdego wykorzystania tego pojazdu, obejmujący:
a) kolejny numer wpisu,
b) datę i cel wyjazdu,
c) opis trasy (skąd – dokąd),
d) liczbę przejechanych kilometrów,
e) imię i nazwisko osoby kierującej pojazdem
– potwierdzony przez podatnika na koniec każdego okresu rozliczeniowego w zakresie autentyczności wpisu osoby kierującej pojazdem, jeżeli nie jest ona podatnikiem;
5) liczbę przejechanych kilometrów na koniec każdego okresu rozliczeniowego oraz na dzień zakończenia prowadzenia ewidencji.
W przypadku, gdy pojazd samochodowy jest udostępniany osobie niebędącej pracownikiem podatnika, wpis:
1) jest dokonywany przez osobę, która udostępnia pojazd;
2) obejmuje:
a) kolejny numer wpisu,
b) datę i cel udostępnienia pojazdu,
c) stan licznika na dzień udostępnienia pojazdu,
d) liczbę przejechanych kilometrów,
e) stan licznika na dzień zwrotu pojazdu,
f) imię i nazwisko osoby, której udostępniony został pojazd.
Z prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdów wyłączone będą pojazdy samochodowe przeznaczone wyłącznie do odsprzedaży, sprzedaży w przypadku pojazdów wytworzonych przez podatnika oraz oddania w odpłatne użytkowanie na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze.
Fakt wykorzystywania w/w pojazdów wyłącznie do działalności gospodarczej podlega zgłoszeniu do naczelnika urzędu skarbowego w terminie 7 dni od dnia, w którym podatnicy poniosą pierwszy wydatek zawiązany z tymi pojazdami. W przypadku pojazdów nabytych, importowanych lub wytworzonych przez podatnika, lub używanych na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze przed dniem 1 kwietnia 2014 r. ewidencję przebiegu pojazdu trzeba zaprowadzić począwszy od dnia, w którym poniesiono pierwszy od 1 kwietnia 2014 r. wydatek związany z tym pojazdami, a informację o wykorzystywaniu w/w pojazdów wyłącznie do działalności gospodarczej należy zgłosić do naczelnika urzędu skarbowego w terminie 7 dni od dnia, w którym podatnicy poniosą pierwszy wydatek po 31 marca 2014 r. zawiązany z tymi pojazdami.

Wspomnianych zgłoszeń należy dokonać wykorzystując druk wg urzędowego wzoru o symbolu VAT-26 – dokument do pobrania ze strony Ministerstwa Finansów http://www.finanse.mf.gov.pl/documents/766655/8187175/VAT26 .


Obowiązek prowadzenia ewidencji nie dotyczy pojazdów, których konstrukcja wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub powoduje, że ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą jest nieistotne. Spełnienie wymagań pojazdów, których konstrukcja wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą, stwierdza się m.in. na podstawie dodatkowego badania technicznego, które należy przeprowadzić nie później niż przed upływem 3 miesięcy licząc od dnia 1 kwietnia 2014 r.
W przypadku pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony będących przedmiotem umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze zawartej przed dniem 1 kwietnia 2014r. w stosunku, do których na dzień 31 marca 2014 r. przysługiwało pełne odliczenie VAT od wydatków związanych z używaniem tych pojazdów na
podstawie tych umów, prawo to nie ulega zmianie pod warunkiem, że:
• pojazdy samochodowe będące przedmiotem tych umów zostały wydane podatnikowi przed dniem 1 kwietnia 2014 r.,
• umowa została zarejestrowana przez podatnika dokonującego odliczenia u właściwego dla niego naczelnika urzędu skarbowego najpóźniej do 30 kwietnia 2014 r. Pełne prawo do odliczenia dotyczy podatku naliczonego od czynszu najmu, dzierżawy bądź rat leasingowych tych pojazdów.

 

 

   Czytaj więcej...

 
 
www.e-deklaracje.gov.pl to jedyny autoryzowany - przez MF - portal do składania zeznań podatkowych *** E-PIT - 10 kroków - krok po kroku - zobacz jakie to proste *** Ważna informacja: najszybsza jest e-deklaracja!!!***

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej

Odwiedziło Nas

896884 gości

Gościmy

Odwiedza nas 1 gość
 
 
 
 
 
Witamy na stronie Urzędu Skarbowego w Zgorzelcu

Misją Urzędu jest czuwanie nad przestrzeganiem przepisów prawa podatkowego oraz zapewnienie sprawnego i zgodnego z prawem rozliczania, a także poboru należnych zobowiązań budżetowych.
W naszym serwisie znajdziecie Państwo informacje z zakresu funkcjonowania Urzędu, podstawowe wskaźniki i limity podatkowe oraz wydawane komunikaty i informacje. Ufamy, że dzięki przeczytanym u nas materiałom zagadnienia podatkowe staną się dla Państwa bardziej przyjazne i zrozumiałe.
 

Informacji podatkowych udziela
KRAJOWA INFORMACJA PODATKOWA
0801-055-055
(22) 330 0330
 
Pracujemy według standardów systemów zarządzania jakością
Niniejsza strona ma charakter informacyjny. Znajdujące się na niej treści nie mogą stanowić wykładni prawa

Strona wpisana - przez Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze - do rejestru dzienników i czasopism pod nr 217

Elektroniczna skrzynka podawcza      

 

 

 

© 2014 Urząd Skarbowy w Zgorzelcu
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.
Template Design by funky-visions.de

Advertisement