Komunikaty

Jak złożyć e-zeznanie za 2013 r. Wysłanie deklaracji podatkowej przez Internet jest najprostszym i najszybszym sposobem złożenia zeznania rocznego. Można to zrobić bez wychodzenia z domu lub z dowolnego, najwygodniejszego dla podatnika miejsca.

W formie elektronicznej, bez użycia podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, można składać m.in. następujące deklaracje (zeznania) podatkowe: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT- 39.
Do wysłania powyższych deklaracji podatkowych należy:
. posiadać dostęp do Internetu,
. przygotować dane takie jak:
   • PESEL,
   • NIP (osoby prowadzące działalność gospodarczą),
   • imię i nazwisko,
   • datę urodzenia,
   • kwotę przychodu wykazaną w zeznaniu rocznym za 2012 r.
Dane te zabezpieczają autentyczność składanej deklaracji.
Następnie wystarczy jedynie 5 kroków:
1) wejść na stronę
www.e-deklaracje.gov.pl w celu pobrania i zainstalowania wtyczki (plug-in) lub aplikacji e-Deklaracje Desktop;
2) wypełnić odpowiedni formularz deklaracji dostępny w zakładce - Formularze;
3) podpisać go wpisując kwotę przychodu wykazaną w zeznaniu rocznym za 2012 r.,
4) wysłać dokument,
5) pobierać i zachować Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO).
UPO jest dowodem traktowanym na równi z dowodem nadania listu poleconego, czy potwierdzeniem złożenia PIT-u w urzędzie skarbowym.
Po wysłaniu dokumentu system wyświetli komunikat o statusie złożonego dokumentu. Komunikat (status) świadczący o prawidłowym przesłaniu dokumentu i przyjęciu go przez system e-Deklaracje oraz przekazaniu do urzędu skarbowego brzmi następująco:
 
"Status 200 - Przetwarzanie dokumentu zakończone poprawnie, pobierz UPO."
 
Powyższe oznacza, że weryfikacja dokumentu nie wykazała błędów i dla dokumentu zostało wystawione Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO).
Pojawienie się innego komunikatu świadczy o wystąpieniu błędów i nie przyjęciu zeznania przez system.
  Czytaj więcej...
Terminy podatkowe w kwietniu 2014 r. Kalendarium podatnika i płatnika – kwiecień 2014 r.


Przypominamy o podstawowych terminach podatkowych:

07 – poniedziałek:
ostatni dzień na wpłatę podatku dochodowego w formie karty podatkowej - należność za marzec br.,

15 – wtorek:
 termin złożenia informacji podsumowującej o transakcjach wewnątrzwspólnotowych - VAT-UE (w formie papierowej) za:
 za poprzedni miesiąc przez podatników, dla których suma dostaw w bieżącym i poprzednich czterech kwartałach przekroczyła 250.000.- zł, a suma nabyć była większa niż 50.000.- zł,
 I kwartał br. przez pozostałych podatników dokonujących transakcji wewnątrzwspólnotowych, a składających informację w formie papierowej,

22 – wtorek:
 należy wpłacić pobrane za marzec br. zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzeń wypłaconych ze stosunku pracy,
 ostatni dzień terminu na dokonanie wpłaty pobranej zaliczki od należności z tytułu osobiście wykonywanej działalności, o której mowa w art. 13 pkt 2 i 5-9 ustawy o pdof, tj. m.in. z tytułu umów zlecenia i o dzieło – wypłaconych w poprzednim miesiącu,
 to ostatni dzień na wpłacenie pobranego zryczałtowanego podatku dochodowego od wypłat dokonanych w marcu,
 podatnicy opodatkowani w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych dokonują wpłaty za marzec br.,
 osoby (prawne i fizyczne) - prowadzące działalność gospodarczą lub uzyskujące przychody z najmu oraz dzierżawy - dokonują wpłaty zaliczki na podatek dochodowy za marzec br.,
 osoby (prawne i fizyczne) opłacające podatki dochodowe w formie uproszczonej dokonują wpłaty zaliczki na podatek dochodowy za marzec br.,

25 – piątek:
 termin złożenia deklaracji VAT-7 za marzec oraz wpłacenia podatku z niej wynikającego,
 ostatni dzień na wpłatę podatku oraz złożenie deklaracji kwartalnej VAT-7K za I kwartał 2014 r.,
 termin złożenia informacji podsumowującej o transakcjach wewnątrzwspólnotowych - VAT-UE (w formie elektronicznej) za:
 poprzedni miesiąc przez podatników, dla których suma dostaw w bieżącym i poprzednich czterech kwartałach przekroczyła 250.000.- zł, a suma nabyć była większa niż 50.000.- zł,
 I kwartał br. przez pozostałych podatników dokonujących transakcji wewnątrzwspólnotowych – informacja w formie elektronicznej,

30 – środa:
ostatni dzień na złożenie zeznania rocznego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2013 r. oraz ostatni dzień na wpłacenie podatku dochodowego wynikającego ze złożonego zeznania.
  Czytaj więcej...
Zmiany w VAT od 1.04.2014 r. (odliczenie VAT od pojazdów) W dniu 13 marca br. została opublikowana ustawa z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 312). Ustawa ta wprowadza od 1 kwietnia 2014 r. nowe zasady odliczania podatku naliczonego w odniesieniu do wszystkich wydatków związanych z zakupem i użytkowaniem samochodów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony.
Prawo do odliczenia VAT będzie przysługiwało, gdy kupiony samochód jest wykorzystywany do czynności opodatkowanych. Jeżeli więc przedsiębiorca prowadził będzie działalność zwolnioną z podatku, wówczas nie nabędzie prawa do odliczenia podatku.
Zakres odliczenia uzależniony został od sposobu wykorzystania pojazdu. W przypadku wspomnianych samochodów, które będą używane do celów działalności gospodarczej, jak i do celów prywatnych, tj. w sposób mieszany podatek naliczony może podlegać odliczeniu w wysokości 50% kwoty podatku od wydatków z tytułu:
• nabycia, importu lub wytworzenia tych pojazdów oraz nabycia lub importu ich części składowych,
• najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze,
• nabycia lub importu paliw silnikowych, oleju napędowego i gazu, wykorzystywanych do napędu tych pojazdów, usług naprawy lub konserwacji oraz innych towarów i usług związanych z eksploatacją lub użytkowaniem tych pojazdów.
Ze wspomnianego odliczenia od paliw silnikowych, oleju napędowego i gazu, wykorzystywanych do napędu samochodów osobowych oraz innych wymienionych w art. 12 przedmiotowej ustawy przedsiębiorcy będą mogli skorzystać dopiero od 1 lipca 2015 r.
Dotyczyć to jednak będzie tylko paliwa wykorzystywanego do napędu:
1) samochodów osobowych,
2) innych niż samochody osobowe pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, w których liczba miejsc (siedzeń) łącznie z miejscem dla kierowcy wynosi:
a) 1 - jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 425 kg,
b) 2 - jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 493 kg,
c) 3 lub więcej - jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 500 kg.
Dopuszczalna ładowność pojazdu oraz liczba miejsc (siedzeń) będą określane na podstawie dokumentów wydanych zgodnie z przepisami o ruchu drogowym. Pojazdy, które w dokumentach tych nie będą miały określonej dopuszczalnej ładowności lub liczby miejsc, uznawane będą za samochody osobowe.
W przypadku samochodów (do 3,5 tony) wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej podatnicy będą posiadać prawo do pełnego odliczenia VAT od w/w wydatków, jeżeli:
1) sposób wykorzystywania tych pojazdów przez podatnika, zwłaszcza określony w ustalonych przez niego zasadach ich używania (wskazane jest, aby zasady te zostały opracowane w formie pisemnej) dodatkowo potwierdzony prowadzoną przez podatnika dla tych pojazdów ewidencją przebiegu pojazdu wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą,
2) konstrukcja tych pojazdów wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub powoduje, że ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą jest nieistotne.
Do pojazdów samochodowych, o których mowa w pkt 2 należą:
1) pojazdy samochodowe, inne niż samochody osobowe, mające jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części, przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą:
a) klasyfikowane na podstawie przepisów o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van lub
b) z otwartą częścią przeznaczoną do przewozu ładunków;
2) pojazdy samochodowe, inne niż samochody osobowe, które posiadają kabinę kierowcy z jednym rzędem siedzeń i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu;
3) pojazdy specjalne, które spełniają również warunki zawarte w odrębnych przepisach, określone dla następujących przeznaczeń:
a) agregat elektryczny/spawalniczy,
b) do prac wiertniczych,
c) koparka, koparko-spycharka,
d) ładowarka,
e) podnośnik do prac konserwacyjno-montażowych,
f) żuraw samochodowy
– jeżeli z dokumentów wydanych zgodnie z przepisami o ruchu drogowym wynika, że dany pojazd jest pojazdem specjalnym.
Spełnienie wymagań dla pojazdów samochodowych określonych w pkt 1 i 2 stwierdza się na podstawie dodatkowego badania technicznego przeprowadzonego przez okręgową stację kontroli pojazdów, potwierdzonego zaświadczeniem wydanym przez tę stację, oraz dowodu rejestracyjnego pojazdu zawierającego odpowiednią adnotację o spełnieniu tych wymagań, zaś dla pojazdów wymienionych w pkt 3 stwierdza się na podstawie dokumentów wydanych zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.
Wspomniana wcześniej ewidencja przebiegu pojazdu powinna zawierać:
1) numer rejestracyjny pojazdu samochodowego;
2) dzień rozpoczęcia i zakończenia prowadzenia ewidencji;
3) stan licznika przebiegu pojazdu samochodowego na dzień rozpoczęcia prowadzenia ewidencji, na koniec każdego okresu rozliczeniowego oraz na dzień zakończenia prowadzenia ewidencji;
4) wpis osoby kierującej pojazdem samochodowym dotyczący każdego wykorzystania tego pojazdu, obejmujący:
a) kolejny numer wpisu,
b) datę i cel wyjazdu,
c) opis trasy (skąd – dokąd),
d) liczbę przejechanych kilometrów,
e) imię i nazwisko osoby kierującej pojazdem
– potwierdzony przez podatnika na koniec każdego okresu rozliczeniowego w zakresie autentyczności wpisu osoby kierującej pojazdem, jeżeli nie jest ona podatnikiem;
5) liczbę przejechanych kilometrów na koniec każdego okresu rozliczeniowego oraz na dzień zakończenia prowadzenia ewidencji.
W przypadku, gdy pojazd samochodowy jest udostępniany osobie niebędącej pracownikiem podatnika, wpis:
1) jest dokonywany przez osobę, która udostępnia pojazd;
2) obejmuje:
a) kolejny numer wpisu,
b) datę i cel udostępnienia pojazdu,
c) stan licznika na dzień udostępnienia pojazdu,
d) liczbę przejechanych kilometrów,
e) stan licznika na dzień zwrotu pojazdu,
f) imię i nazwisko osoby, której udostępniony został pojazd.
Z prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdów wyłączone będą pojazdy samochodowe przeznaczone wyłącznie do odsprzedaży, sprzedaży w przypadku pojazdów wytworzonych przez podatnika oraz oddania w odpłatne użytkowanie na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze.
Fakt wykorzystywania w/w pojazdów wyłącznie do działalności gospodarczej podlega zgłoszeniu do naczelnika urzędu skarbowego w terminie 7 dni od dnia, w którym podatnicy poniosą pierwszy wydatek zawiązany z tymi pojazdami. W przypadku pojazdów nabytych, importowanych lub wytworzonych przez podatnika, lub używanych na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze przed dniem 1 kwietnia 2014 r. ewidencję przebiegu pojazdu trzeba zaprowadzić począwszy od dnia, w którym poniesiono pierwszy od 1 kwietnia 2014 r. wydatek związany z tym pojazdami, a informację o wykorzystywaniu w/w pojazdów wyłącznie do działalności gospodarczej należy zgłosić do naczelnika urzędu skarbowego w terminie 7 dni od dnia, w którym podatnicy poniosą pierwszy wydatek po 31 marca 2014 r. zawiązany z tymi pojazdami.

Wspomnianych zgłoszeń należy dokonać wykorzystując druk wg urzędowego wzoru o symbolu VAT-26 – dokument do pobrania ze strony Ministerstwa Finansów http://www.finanse.mf.gov.pl/documents/766655/8187175/VAT26 .


Obowiązek prowadzenia ewidencji nie dotyczy pojazdów, których konstrukcja wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub powoduje, że ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą jest nieistotne. Spełnienie wymagań pojazdów, których konstrukcja wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą, stwierdza się m.in. na podstawie dodatkowego badania technicznego, które należy przeprowadzić nie później niż przed upływem 3 miesięcy licząc od dnia 1 kwietnia 2014 r.
W przypadku pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony będących przedmiotem umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze zawartej przed dniem 1 kwietnia 2014r. w stosunku, do których na dzień 31 marca 2014 r. przysługiwało pełne odliczenie VAT od wydatków związanych z używaniem tych pojazdów na
podstawie tych umów, prawo to nie ulega zmianie pod warunkiem, że:
• pojazdy samochodowe będące przedmiotem tych umów zostały wydane podatnikowi przed dniem 1 kwietnia 2014 r.,
• umowa została zarejestrowana przez podatnika dokonującego odliczenia u właściwego dla niego naczelnika urzędu skarbowego najpóźniej do 30 kwietnia 2014 r. Pełne prawo do odliczenia dotyczy podatku naliczonego od czynszu najmu, dzierżawy bądź rat leasingowych tych pojazdów.

 

 

   Czytaj więcej...
Ulga w nabyciu pierwszego mieszkania - tzw. nowy VZM Z dniem 31.12.2013 r. utraciła moc prawną ustawa z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz. U. Nr 177, poz. 1468, z późn. zm.). Poczynając od dnia 1 stycznia 2014 r. wprowadzono nowe preferencje – jednak dość ograniczone - w zakresie zwrotu części podatku VAT zawartego w cenie zakupionych materiałów budowlanych (ustawa z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (Dz. U. poz. 2304).
Osoba fizyczna, która po dniu 1 stycznia 2014 r. poniosła wydatki na zakup materiałów budowlanych, ma prawo ubiegać się o zwrot części tych wydatków, jeżeli:
1) wydatki zostały poniesione w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych w związku z:
    a) budową domu jednorodzinnego albo
   b) nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne lub przebudową (przystosowaniem) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstał lokal mieszkalny;
2) przedsięwzięcie, o którym mowa w pkt 1, było realizowane na podstawie pozwolenia na budowę wydanego po dniu 1 stycznia 2014 r.;
3) powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, o których mowa w pkt 1, nie przekracza odpowiednio:
    a) 75 m2 i 100 m2,
   b) 85 m2 i 110 m2 - w przypadku gdy osoba fizyczna w dniu wydania pozwolenia na budowę, o którym mowa w pkt 2, wychowywała przynajmniej troje dzieci spełniających warunki, o których mowa w art. 7 ust. 2;
4) osoba fizyczna do końca roku kalendarzowego, w którym wydano pozwolenie na budowę lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, nie ukończyła 36 lat;
5) do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków osoba fizyczna nie była:
    a) właścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego,
    b) osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny,
    c) właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny.
Zwrot wydatków dotyczy wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych, które do dnia 30 kwietnia 2004 r. były opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7%, a od dnia 1 maja 2004 r. są opodatkowane podatkiem VAT wg stawki podstawowej (aktualnie 23%), udokumentowanych fakturami wystawionymi dla osoby fizycznej od dnia wydania pozwolenia na budowę, do dnia 30 września 2018 r.
Dokumentem stanowiącym podstawę do obliczenia kwoty zwrotu wydatków jest faktura wystawiona dla osoby fizycznej.
Kwota zwrotu wydatków dla stawki 23% jest równa 65,22% kwoty podatku VAT wynikającej z faktur, nie więcej jednak niż 12,195% kwoty stanowiącej iloczyn 70 m2 powierzchni użytkowej i ceny 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, przyjmowanej na potrzeby obliczenia premii gwarancyjnej od wkładów oszczędnościowych na książeczkach mieszkaniowych, ostatnio ogłoszonej przed kwartałem złożenia wniosku o zwrot wydatków. W przypadku osoby fizycznej pozostającej w związku małżeńskim kwota zwrotu wydatków dotyczy łącznie obojga małżonków.
Prawo do zwrotu wydatków przysługuje pod warunkiem, że osoba fizyczna lub jej małżonek nie dokonywali czynności wspomnianych czynności, jako podatnicy podatku od towarów i usług, w celu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem.
Zwrot wydatków dokonywany jest na wniosek osoby fizycznej, który należy złożyć nie później niż do dnia 31 grudnia roku, w którym zgodnie z prawem miało miejsce przystąpienie do użytkowania wybudowanego lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego. Jeżeli osoba fizyczna pozostaje w związku małżeńskim, wniosek o zwrot wydatków może być złożony wspólnie z małżonkiem albo odrębnie przez jednego z małżonków. Złożenie wniosku o zwrot wydatków przez jednego z małżonków traktuje się na równi ze złożeniem przez niego oświadczenia o upoważnieniu go przez jego współmałżonka do złożenia wniosku o zwrot wydatków. Oświadczenie to składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania.
Wniosek o zwrot wydatków powinien zawierać co najmniej:
1) imię i nazwisko, identyfikator podatkowy, a w przypadku gdy osobie fizycznej składającej wniosek o zwrot wydatków nie nadano go - rodzaj i numer dokumentu tożsamości tej osoby, w tym również wystawionego w państwie innym niż Rzeczpospolita Polska, adres zamieszkania osoby fizycznej, a w przypadku małżonków - obojga małżonków;
2) wskazanie właściwego urzędu skarbowego, do którego kierowany jest wniosek o zwrot wydatków;
3) rodzaj poniesionych wydatków wymienionych w ustawie;
4) rok rozpoczęcia inwestycji;
5) wykaz faktur oraz wartość poniesionych wydatków na cele wskazane w ustawie;
6) kwotę zwrotu wydatków;
7) wskazanie sposobu wypłaty kwoty zwrotu wydatków; jeżeli wypłata ma nastąpić na rachunek bankowy - wskazanie numeru rachunku osoby fizycznej składającej wniosek o zwrot wydatków, a w przypadku wspólnego wniosku małżonków - numeru rachunku obojga lub jednego z nich, na który ma być dokonany zwrot wydatków;
8) podpis osoby fizycznej ubiegającej się o zwrot wydatków, a w przypadku małżonków - podpisy obojga małżonków składających wspólnie wniosek o zwrot wydatków albo podpis małżonka składającego odrębnie wniosek o zwrot wydatków;
9) oświadczenie osoby fizycznej o spełnieniu warunków przewidzianych ustawą.
Do wniosku o zwrot wydatków należy załączyć kopie:
1) pozwolenia na budowę;
2) faktur dokumentujących poniesione wydatki.
W sprawie zwrotu wydatków urząd skarbowy wydaje decyzję, w której określa kwotę zwrotu wydatków. Jeżeli prawidłowość złożonego wniosku nie budzi wątpliwości, urząd skarbowy dokonuje zwrotu kwoty wykazanej w tym wniosku bez wydania decyzji w terminie czterech miesięcy od dnia złożenia wniosku.

  Czytaj więcej...

 
 
*** Wesołych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego *** www.e-deklaracje.gov.pl to jedyny autoryzowany - przez MF - portal do składania zeznań podatkowych *** E-PIT - 10 kroków - krok po kroku - zobacz jakie to proste *** Ważna informacja: najszybsza jest e-deklaracja!!!***

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej

Odwiedziło Nas

892720 gości

Gościmy

 
 
 
 
 
Witamy na stronie Urzędu Skarbowego w Zgorzelcu

Misją Urzędu jest czuwanie nad przestrzeganiem przepisów prawa podatkowego oraz zapewnienie sprawnego i zgodnego z prawem rozliczania, a także poboru należnych zobowiązań budżetowych.
W naszym serwisie znajdziecie Państwo informacje z zakresu funkcjonowania Urzędu, podstawowe wskaźniki i limity podatkowe oraz wydawane komunikaty i informacje. Ufamy, że dzięki przeczytanym u nas materiałom zagadnienia podatkowe staną się dla Państwa bardziej przyjazne i zrozumiałe.
 

Informacji podatkowych udziela
KRAJOWA INFORMACJA PODATKOWA
0801-055-055
(22) 330 0330
 
Pracujemy według standardów systemów zarządzania jakością
Niniejsza strona ma charakter informacyjny. Znajdujące się na niej treści nie mogą stanowić wykładni prawa

Strona wpisana - przez Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze - do rejestru dzienników i czasopism pod nr 217

Elektroniczna skrzynka podawcza      

 

 

 

© 2014 Urząd Skarbowy w Zgorzelcu
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.
Template Design by funky-visions.de

Advertisement